මහ බැංකු බැදුම්කර වංචාව නිසා රටේ ආර්ථිකයට මොකද වුනේ? – Satana