රැකියා ක්ෂේත්‍රයේ කාන්තාවන් අඩු ඇයි? – Jeevithayata Idadenna