සල් මල් ආරාමය – Sal Mal Aramaya – Episode 7 – 2020.02.11