රටට හොදයි හැබයි ඔහොම දේශපාලනය කරන්න බැහැ – Niyamarthaya