චේ ගුවේරාගේ සිරුර සකස් කල සුසානා ඔසිනාගාගේ අත්දැකීම – Sanchara(සංචාර) with Rohan Direkz