චේ ගුවේරාගේ සිරුර ප්‍රදර්ශනය කල වලෙග්‍රන්දා නගරයට ගිය ගමන – Sanchara (සංචාර) with Rohan Direkz