චේ ගුවේරාගේ සිරුර නැවත ගොඩ ගැනීම – Sanchara (සංචාර) with Rohan Direkz