චේ ගුවේරා ශාපය ​! බොලීවියානු සංචාරයේ අවසාන කොටස – Sanchara (සංචාර) with Rohan Direkz – EP 08