ඊළඟ පාර්ලිමේන්තුව සකස් වීම ගැන ජ.වි.පෙ අදහස් – Satana