ලොවට වසන් කළ චේ ගුවේරා ගේ අවසන් පැය කිහිපය – Sanchara (සංචාර) with Rohan Direkz – EP 07