චේ ගුවේරා වීරයෙක් නෙවේ – Sanchara (සංචාර) with Rohan Direkz