චේ ගුවේරා අත්අඩංගුවට ගත් ලා හිගුරා ගම්මානයට ගිය ගමන – Sanchara (සංචාර) with Rohan Direkz