සල් මල් ආරාමය – නවම් පෝයට පෙරාතුව සිරසෙන්… Sal Mal Aramaya