“උපාධිය අරන් එළියට එනවා රස්සාවල් නැහැ” – Niyamarthaya