හෙට රට අවසන් මහා තරගයේ සඳුලු රන්සිකගේ ඉදිරිපත් කිරිම – Heta Rata