හෙට රට අවසන් මහා තරගයේ මොහොමඩ් අයියාශ්ගේ ඉදිරිපත් කිරීම – Heta Rata