හෙට රට අවසන් මහා තරගයේ දක්ෂිණා රාජපක්ෂගේ ඉදිරිපත් කිරීම – Heta Rata