2020 ලෝක විවාහක රූ රැජින කැරොලයින් ජූරිගේ ප්‍රථම සජීවී වැඩසටහන – 2019.12.12