අසාමාන්‍ය සංචාරකයෙකුගේ ගමන් මඟ Rohan Direkz – Jeevithayata Idadenna – 2019.12.12