ආගමික නායකයින්ගේ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කරනවා? – Satana