වායු දූෂණයෙන් ලොවම මුදව ගන්න නව ක්‍රමයක් – Heta Rata