අනාගතයේ ආයෙමත් විදුලිය විසන්ධි වීම් ගැන අහන්නවත් සිදු නොවේවි – Heta Rata