කාර්යබහුල හැමෝටම රසට කෑම හදන්න හොඳම ක්‍රමයක් – Heta Rata