රියදුරු බලපත්‍රය කල් ඉකුත් වී ඇත්නම් දඩය 25000ක්ද? – Auto Vision