විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කරනවා – Niyamarthaya – Ep142