අගමැති තුමා දැන් අපි දිහා බලන්නේවත් නෑ , හිටපු STF ප්‍රධානියා කියයි – Kelin Kathawa