අජිත් බණ්ඩාරගේ ඇත්ත ජීවිතයේ කියවුණු ගීතයද මේ ? – Thunpath Rena