ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට යන දුවා පුතාට සුබ නැකත් – kala dawasa