නවක වදය තුල පිඩාවට පත්වන දරුවන්ට ගතහැකි නීතිමය පියවර