වාහන ධාවනයේදි ජංගම දුරකථන භාවිතය සම්බන්ධ අලුත්ම නිතිය Auto Vision