මුලු ගම කල එළිය කෙරු කලූ… දීග ගිය කතාව… Thunpath Rena