මහා පතරංගෙටත් වඩා දිග කතාවක කොම්බුවක් තරම් නැති සිංදුවේ කතන්දරේ Thunpath Rena