වියෝගයෙන් තැවෙන හදවතක් තුළ ආදරය හැමදාමත් පවතී – Thunpath Rena