තාත්තාගේ අඩි පාරේ යන තවත් පුතේක්… – අද සක්කාරං තුළින්…