කාන්තිමාලා චාරුණිට පිහියෙන් කොටයිද? – අද ඔබ නිසා තුළින්…