ලංකාවේ ලොකුම ටෙලිවිෂන් තෑග්ග

ලංකාවේ ලොකුම ටෙලිවිෂන් තෑග්ග දිනාගත් මහියංගනයේ තිලක් බණ්ඩාට ඇතුළු පවුලේ සියළු දෙනාට අපගේ සුභ පැතුම් !