සුබාසිරි ඉරිදා උදෑසන

ආදරයට අලුත් පැහැයක්……
දෑඟීලි රන් මුදුවෙන් සරසන….
ස්නේහයෙන් සිත පිරිමදිනා වසත් සමය…..