වීසා බලපත්‍රයක් ලබාගන්නා ආකාරය Jeevithayata Idadenna Mahajana Dinaya 17th January 2019