හදවත් රෝග පිළිබඳව Jeevithayata Idadenna – 2019.01.14