අයිතීන් වෙනුවෙන් කාන්තාවන් නැගීසිටිය යුතුයි – Sirasa Lakshapathi