හොඳම නාට්‍ය නරඹන ඔබ වෙනුවෙන් ජනවාරි 14 වන සඳුදා සිට ‘ සක්කාරං ‘