මම අභිමන්, මේ කම්පනි එකේ චෙයාමන් (chairman) – Neela Pabalu – ලබන සතියෙන්