දහස් ගණන් සිරස ප්‍රේක්ෂකයින්ගෙන් කොළඹ 2 බේබෲක් පෙදෙස පිරී ඉතිරී ගිය අයුරු !