සිරස නත්තල් කලාපයට සමගාමීව මහරගම අපේක්ෂා රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබන ආදරණීය දූ දරුවන්ගේ සතුට වෙනුවෙන් ඉටුකල සත්කාරය !