නත්තලේ මිහිර රිසිසේ විඳගන්න , ඔබ තවමත් ආවේ නැත්තම් සිරස නත්තල් කලාපයට අද, හෙට අනිද්දා දින තුනේම ඔබට පුළුවන් ගෙදර හැමෝම එක්ක එන්න..විනෝදවෙන්න