ඔබ කිසිදා නොදුටු හිර ගෙදර කලා උළෙල | Thaththa Teledrama බහුතර ප්‍රේක්ෂක ඉල්ලීම වෙනුවෙන් තාත්තා අද සිට නැවතත් !