ලෝක ළමා දිනය වෙනුවෙන් පිදෙන සිරස TV තිළිණය ! ඔක්තෝබර් 6 දා දවස පුරාම – වේයන්ගොඩ Dream Paradise හීදී.. – සිරස සමනළ පාරාදීස