නොසිතූ දේ සිදුවෙයි… සිතු දේ නොම වෙයි… – Kiya Denna Adare Tharam