දැකලා තියෙනවාද හාවො මීමින්නො බයිසිකල් පදිනවා.. – Kiya Denna Adare Tharam