කුමාර තිරිමාදුරගේ කලා ජිවිතයේ වසර 35 ක ආ ගමන – Jeevithayata Idadenna – 2021.03.24